KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

Uskomme, että seurakunta on Kristuksen perustama uskovien yhteisö,[1] jonka hän omalla verellään on lunastanut itselleen.[2] Tästä syystä seurakunta on Jumalan seurakunta.[3] Raamattu kutsuu sitä myös Kristuksen ruumiiksi, jonka päänä Jeesus Kristus toimii. [4] Seurakuntaopin perustana on Uuden testamentin kirjoituksissa annettu apostolien opetus. [5] Seurakuntaan kuuluvia uskovia kutsutaan pyhiksi, millä viitataan Jeesuksen Kristuksen pyhyyteen. Uskon kautta vastaanotettuna se luetaan uskovan osaksi.[6]

Seurakunnalla tarkoitetaan kahta asiaa: maailmanlaajuista seurakuntaa, johon kaikkien aikojen uskovat kuuluvat,[7] ja paikallista seurakuntaa, jossa uskovien yhteys toteutuu paikallisesti näkyvällä ja koettavalla tavalla.[8]

Ne, jotka ottavat evankeliumin sanoman vastaan sekä tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Vapahtajakseen ja kastetaan, liitetään paikallisen seurakunnan jäseniksi.[9] Ehtoollisen vietolla on keskeinen merkitys seurakunnan hengellisessä elämässä. Kaikkien uskovien tulee päästä osallisiksi terveestä opetuksesta ja uskovien yhteydestä. Seurakuntaelämään kuuluvat myös yhteinen rukous ja Jumalan antamat armolahjat.[10]

Lähetys on seurakunnan olemuksellinen piirre. Seurakunta toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä julistamalla evankeliumia kaikkialla maailmassa ja johdattamalla ihmisiä opetuslapseuteen.[11] Pyhä Henki antaa voiman lähetyskäskyn toteuttamiseen.[12] Jeesuksen esimerkin mukaisesti seurakunnan tulee osoittaa rakkautta ja sosiaalista vastuuta kaikkia ihmisiä kohtaan sekä lievittää ihmisten kärsimystä ja hätää.[13]

Uusi testamentti opettaa uskovien keskuudessa vallitsevaa yleistä pappeutta. Sen perusteella jokainen Kristuksen seuraaja on Hänen todistajansa ja lähettiläänsä.[14] Jumala on antanut seurakunnalleen erilaisia palvelutehtäviä. Niiden kautta Hän varustaa uskovia palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.[15]Vanhimmilla ja seurakuntapalvelijoilla on erityinen tehtävä seurakunnan kaitsemisessa, palvelemisessa ja johtamisessa.[16]

Apostolista käytäntöä seuraten paikalliset seurakunnat hoitavat keskinäistä yhteyttään, kantavat vastuuta toisistaan ja toimivat tarvittaessa yhdessä. Uuden testamentin opetuksessa korostuu seurakuntien keskinäinen riippuvuus, vastavuoroisuus ja huolenpito.[17]

Jumalan ja seurakunnan välinen yhteys on salaisuus. Tämä yhteys perustuu Jumalan iankaikkiseen armovalintaan Kristuksessa.[18]

[1] Matt. 16:18.
[2] Ap.t. 20:28.
[3] 1. Kor. 10:32; 11:22; 2. Kor. 1:1.
[4] Ef. 1:22; 4:15.
[5] Ef. 2:20.
[6] Room. 1:1; Kol. 1:2; 1. Kor. 1:2.
[7] Ef. 1:22; 3:10
[8] 1. Kor. 1:2
[9] Ap.t. 2:38, 41
[10] Ap.t. 2:42; 1. Kor. 12:4–11; 1. Piet. 4:10
[11] Matt. 28:19-20
[12] Ap.t. 1:8
[13] Luuk. 10:25-37; Matt. 7:12
[14] 1. Piet. 2:5,9
[15] Ef. 4:11-12
[16] Ap.t. 14:23; Tiit. 1:5
[17] Ap.t. 15; Room. 1:11-12; 2. Kor. 8:14, 13-14; Gal. 1:2
[18] Ef. 1:45; 5:32; 2. Tim. 1:9