KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

StartUp

Uusia, hyvinvoivia seurakuntia

StartUp

Uusia, hyvinvoivia seurakuntia

Helluntaikirkon StartUp-työryhmä on olemassa, jotta Suomessa voisi syntyä uusia hyvinvoivia seurakuntia.

StartUp tarjoaa tähän tukea ja työkaluja. Uskomme, että vanhempien seurakuntien yksi keskeisin tehtävä on tukea uusien uskon yhteisöjen syntymistä. Malleja on monia, ja se voi tapahtua kampuksien, rukouspiirien tai satelliittiseurakuntien kautta. Lisäksi haluamme tavoittaa uusia ihmisiä Kristukselle, mihin uudet seurakunnat ja uskonyhteisöt ovat erinomainen työkalu. Otathan StartUp-työryhmään yhteyttä, kun olet kiinnostunut istuttamaan uusia seurakuntia tai halukas lähettämään seurakunnastasi istutustiimin.

”Uusien seurakuntien syntyminen on paras keino saavuttaa uusia ihmisiä Kristukselle. Lisäksi niillä on taipumus uudistaa olemassa olevia seurakuntia”

Tim Keller

Polku uuden seurakunnan syntymiseen

1.

Rukous

Rukoile niiden ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne Kristusta.

Rukoile, että Jumala vahvistaisi näkyä ja kutsuisi saman näyn äärelle muita ihmisiä.

2.

Näky

Jumala antaa näyn niistä ihmisistä, joiden pariin hän meitä kutsuu.

Jumala antaa näyn uudesta seurakunnasta

Näky on yhteinen, ei yksityinen. Jumalan antama näky jaetaan seurakunnan johdon kanssa.

Joskus näky syttyy tapahtumissa tai koulutuksissa ja joskus hiljaisessa rukouksessa.

3.

Tiimi

Kenenkään ei tulisi lähteä yksin, vaan yhdessä tiimin kanssa.

Tiimin jäsenten on hyvä olla hengellisesti ja taidollisesti kasvaneita sekä persoonaltaan sopivia tehtävään.

4.

Valmistautuminen ja koulutus

Koulutus yhdessä tiimin kanssa on ensiarvoisen tärkeä askel kohti istutusprosessia.

StartUp-tiimi tarjoaa tähän tukea ja mentorointia.

Valmistautumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

5.

Lähettäminen

”Emoseurakunta” siunaa ja lähettää tiimin ja tukee uutta istutusprosessia.

6.

Uuden seurakunnan synty

Lähettävä seurakunta antaa johtajuuden uudelle istutukselle.

Nyt on syytä juhlia!

7.

Moninkertais­tuminen

Uuden seurakunnan dna:ssa tulee aina olla näky uusista aluista.

Me haluamme synnyttää seurakuntia, jotka synnyttävät seurakuntia jne.

PERUSTEITA JA VALMIUKSIA

Koulutukset tukevat uuden seurakunnan syntyä

Dynaaminen seurakunta

Dynaaminen seurakunta -koulutus istuttajille (Church Planting Essentials) on tiivis 2-3 päivän kurssi, joka antaa seurakunnan istutustiimille valmiudet aloittaa istutusprosessi.

Ilmoittaudu seuraavaan koulutukseen:

https://www.ikopisto.fi/dcpi

Lue lisää koulutuksesta https://dcpi.org/

Tiimiprosessi

Tiimiprosessi (M4 Ready) on yhdeksän kuukautta kestävä valmennusohjelma seurakunnan istutustiimeille. Prosessi auttaa tiimiä johtajuuden, istutusprosessin sekä henkilökohtaisen kutsumuksen kirkastamisessa ja kehittämisessä.

Lisätietoja: https://teologinenopisto.fi/cpa/

Seurakunnan perusteet

Seurakunnan perusteet-prosessi varustaa ja innostaa seurakuntaa (Church Basic Training). Prosessin aikana käydään läpi seurakunnan uudistumisen kannalta keskeiset teemat: tuoda ihmisiä yhteyteen Jumalan ja toistensa kanssa sekä lähettää ja varustaa ihmisiä missionaaliseen tehtävään palvelemaan Jumalaa. Prosessin kesto on 6-12 kk.

Lisätietoja: https://www.ikopisto.fi/cbi-1

His Mandate. Our Mission.

MM33 represents the collaborative effort of the World Assemblies of God to engage in the greatest work of evangelism, discipleship, and church planting the world has ever seen.

Tavoitteena 100 uutta seurakuntaa Suomeen vuoteen 2035 mennessä

Uusien seurakuntien perustamista tukeva StartUp-työmme on asettanut tavoitteeksi saada nähdä sadan uuden seurakunnan syntyvän Helluntaikirkon yhteyteen vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteena miljoona uutta helluntaiseurakuntaa globaalisti vuoteen 2035 mennessä

Tämä näky on samansuuntainen World Assemblies of God Fellowshipin (WAGF) maailmanlaajuisen MM33-näyn kanssa: miljoona helluntaiseurakuntaa vuoteen 2033 mennessä, jolloin vietetään Kristuksen seurakunnan 2000-vuotisjuhlaa.

StartUp-työ mukana näyssä.

StartUp-työ on omalla pienellä osuudellaan mukana tässä haastavassa ja innostavassa näyssä.
Jotta tavoitteeseen päästään, seuraavina vuosina tulisi perustaa maailmanlaajuisesti yli 600 000 uutta seurakuntaa. Lisätietoja tästä löytyy MM33 Global -sivuilta.

Lisätietoja: https://mm33.global/

Usein kysyttyä

Täytyykö perustettavan seurakunnan olla helluntaiseurakunta?

StartUp-työryhmä on Suomen Helluntaikirkon perustama taho, joten luonnollisesti ryhmä keskittyy juuri helluntailiikkeen parissa syntyvien istutusten tukemiseen ja näiden kasvun mahdollistamiseen tärkeänä osana Suomen Helluntaikirkkoa. Työryhmän jäsenillä on kuitenkin hyvät suhteet moneen eri suuntaan, ja ilman muuta haluamme luoda kontaktiverkostoja myös muiden kirkkokuntien ja itsenäisten istutusten tiimeihin Suomessa.

Voiko seurakunnan perustaa paikkakunnalle, jossa on jo seurakunta?

Seurakunnan istutuksen pääasiallinen tavoite tulisi olla uusien ihmisten tavoittaminen. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, etteikö uusi seurakunta ”mahtuisi” samalle paikkakunnalle. Usein uusi seurakunnan istutus tavoittaa ihmisiä paremmin eri alakulttuurista, ikäryhmästä tai tietystä paikallisesta lähiöstä kuin jo olemassa oleva seurakunta. Tällöin uudella istutuksella voi olla elävöittävä vaikutus koko paikkakunnan seurakuntaelämään. Näissä tilanteissa on kuitenkin tärkeää, että olemassa oleva seurakunta on hyvin informoitu uusista suunnitelmista, jotta väärinymmärryksiltä vältytään. Parhaassa tapauksessa uusi istutus voi olla jo olemassa olevan seurakunnan omaa paikallista ”lähetystyötä”, jolloin on omaksuttu yhteinen visio oman paikkakunnan tavoittamisesta.

Keneltä voi kysyä suoraan tukea ongelmatilanteissa?

Voit olla rohkeasti yhteydessä StartUp-tiimin jäseniin. Autamme mielellämme!

StartUp-työryhmä

Riku Turunen

StartUp-työryhmän puheenjohtaja

Janne Lahti

Missiopalvelujen johtaja

Christina Walent

StartUp-työryhmä

Steve Walent

StartUp-työryhmä

Veera Hug

Aikamedian sisältöjen päätoimittaja

Heikki Tyrni

StartUp-työryhmä

Tero Järventausta

StartUp-työryhmä

Jarkko Pylvänäinen

StartUp-työryhmä

Tapio Sätilä

StartUp-työryhmä

Juha Lehtonen

StartUp-työryhmä

Ruut Turunen

StartUp-työryhmä

Suvi Pukarinen

StartUp-työn (kotimaan) koordinaattori