KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

Hyväksymme Raamatun kaanonin, joka on syntynyt varhaiskristillisinä vuosisatoina ja vahvistettu nykyiseen muotoonsa uskonpuhdistuksen yhteydessä. Raamattu on kirjoitettu tietyissä historiallisissa, kulttuurisissa ja kielellisissä olosuhteissa. Niiden tunteminen eli hermeneuttinen lähestymistapa auttaa Raamatun ymmärtämisessä ja selittämisessä sekä sen sanoman ja periaatteiden soveltamisessa nykypäivään.

Raamattukäsityksessä tunnustaudumme Lausannen julistukseen Raamatun arvovallasta ja voimasta:

”Me tunnustamme Vanhan ja Uuden testamentin kaikkien kirjoitusten jumalallisen inspiraation, totuudenmukaisuuden ja arvovallan ainoana kirjoitettuna Jumalan sanana, joka on virheetön kaikessa, mitä se opettaa, ja ainoana uskon ja käytännön erehtymättömänä ohjeena. Tunnustamme myös Sanan voiman Jumalan pelastustarkoituksen päätökseen saattamisessa. Raamatun sanoma on osoitettu koko ihmiskunnalle. Jumalan ilmoitus Kristuksessa ja Kirjoituksissa on muuttumaton. Sen kautta Pyhä Henki puhuu vielä nytkin. Hän valaisee jokaisessa kulttuurissa Jumalan ihmisten mielen ymmärtämään ilmoitetun totuuden tuoreella tavalla. Täten Pyhä Henki paljastaa koko kirkolle yhä enemmän Jumalan monitahoisesta viisaudesta.”

Suomen helluntaiseurakunnissa uskomme Jumalan puhuvan myös karismaattisten lahjojen välityksellä. Emme kuitenkaan pidä Jumalan puheena mitään sellaista, mikä on yli Jumalan Sanan tai ristiriidassa sen kanssa. Myöskään palveleminen hengellisillä lahjoilla ei korvaa Jumalan Sanan arvovaltaa ja Sanan saarnaa. Karismaattiset lahjat ja ilmiöt ovat alisteisia Sanalle, ja ne on aina arvioitava Raamatun kokonaisilmoituksen valossa.

Armolahjojen toiminnassa pidämme tärkeänä Jumalan Sanan periaatteiden ja Pyhän Hengen välittömän vaikutuksen tasapainoa. Esimerkiksi profetian lahjan käytössä noudatamme apostoli Paavalin ohjetta: ”Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää” (1. Tess. 5:19–21). Pyhä Henki johdattaa aina Sanaan ja opettaa kunnioittamaan sitä.

Kaikessa Raamatun totuuden ymmärtämisessä ja seuraamisessa tarvitaan Pyhän Hengen elävöittävää vaikutusta. Sen kautta Raamattu kutsuu ihmisiä avoimeen Jumalan puhutteluun ja vaikuttaa heissä salatulla tavalla.