KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnaan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

Pyhä Henki on yksi kolmiyhteisen Jumalan persoona, jonka vaikutus on ihmisen pelastumisen ja uskonelämän kannalta välttämätöntä. Koska ihminen on syntiinlankeemuksen vuoksi joutunut eroon Jumalasta, hän ei kykene omin voimin tai kyvyin uudistamaan yhteyttään Jumalan kanssa. Pyhä Henki saa aikaan sen, että ihminen voi synnin estävästä vaikutuksesta huolimatta vastaanottaa Jumalan tarjoaman pelastuksen.

Pelastuksen vastaanottaessaan ihminen uudestisyntyy, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan ja ihmisestä tulee Pyhän Hengen temppeli.[1] Hengen läsnäolo ihmisessä ylläpitää ja kasvattaa uudestisyntymässä saatua uutta elämää. Pyhä Henki synnyttää vuorovaikutuksen, jossa ihminen vastaa Jumalan armollisiin aloitteisiin.

Uudestisyntymässä saadun Pyhän Hengen vaikutus uskovassa ilmenee voimana syntiä ja itsekästä luontoa vastaan sekä Hengen hedelmän kasvamisena. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.[2] Tämä hedelmä tulee näkyviin luonteen kasvuna, siinä, että uskova ihminen muuttuu yhä enemmän kohti Kristuksen kaltaisuutta.[3]

Pyhän Hengen kasteeseen voidaan viitata erilaisin ilmaisuin, jotka painottavat kokemuksen eri ulottuvuuksia.[4] Pyhän Hengen kaste on uudestisyntymistä seuraava erillinen kokemus, mutta se voi tapahtua myös välittömästi uudestisyntymän yhteydessä.[5] Pyhän Hengen kaste on uudestisyntymässä saadun Hengen toiminnan laajentumista uskovassa.[6] Siinä Kristus varustaa uskovan ihmisen voimalla palvelemaan, todistamaan ja elämään Hengen täyteydessä.[7]

Apostolien teoissa yleisesti esiintyvä merkki Pyhän Hengen kasteesta on kielilläpuhuminen.[8] Myös muita merkkejä voi esiintyä. Pyhän Hengen vaikutus ilmenee muun muassa Jumalan ylistämisenä, innoitettuna puheena, näkyjen näkemisenä ja profetointina.[9] Nämä kaikki ovat Jumalan armovaikutuksia, jotka eivät ole osoitus uskovan hengellisen elämän kypsyydestä tai tasosta.

Hengen innoittamaa elämää seuraa erilaisten armolahjojen etsiminen ja harjoittaminen. Pyhä Henki jakaa yliluonnollisia lahjoja sekä elävöittää ihmiselle annetut lahjat, armoitukset ja palvelutehtävät.[10]

Uusi testamentti kehottaa tavoittelemaan hengellisiä lahjoja yhteiseksi rakentumiseksi. Ne ilmentävät Hengen voimalla varustetun seurakunnan toiminnan eskatologista ja profeetallista luonnetta.[11] Seurakunta on kutsuttu julistamaan Jumalan suuria pelastustekoja.[12]

Kaiken aidon hengellisyyden edellytys uskovan ja seurakunnan elämässä on Pyhän Hengen virvoittava vaikutus.

[1] Joh. 1:12–13; Joh. 3:5–7; Room. 8:9; 1. Kor. 6:19
[2] Gal. 5:22.
[3] 2. Piet. 1:4–8; Ef. 4:11–16
[4] Apt. 1:4–5, 8; Apt. 11:16; Apt. 2:2–4; Apt. 9:17; Apt. 10:44
[5] Apt. 10:44–48; Apt. 8:14–17
[6] 1. Kor. 12:13
[7] Luuk. 24:49; Apt. 1:4–8
[8] Apt. 2:3; Apt. 10:46; Apt. 19:5–6
[9] Apt. 2:11; Apt. 4:31; Apt. 6:10; Apt. 7:55–56; Apt. 10:46
[10] Room. 12:6–8; 1. Kor. 12:1–11
[11] Ef. 3:8–11; 2. Piet. 1:19,21
[12] 1. Piet. 2:9