KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaikirkko
Yhdyskuntajärjestys

Helluntaikirkko
Yhdyskuntajärjestys

(Yhdyskuntajärjestys päivitetty 28.2.2022)

1. Luku

YLEISET MÄÄRÄYKSET YHDYSKUNNASTA
1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Suomen Helluntaikirkko (Pingstkyrkan i Finland, Pentecostal Church of Finland) ja sen kotipaikka Helsinki.

2 § Toimintatavat

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, jonka muodostavat siihen kuuluvat seurakunnat ja niiden jäsenet. Yhdyskunta on järjestäytynyt siten, että henkilöjäsenet kuuluvat johonkin yhdyskunnan seurakuntaan.

Yhdyskunta ja sen seurakunnat voivat järjestää jumalanpalvelus- ja julistustilaisuuksia ja muita tilaisuuksia kuten juhlia, kokouksia, konsertteja ja koulutustilaisuuksia. Yhdyskunta ja seurakunnat voivat harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa, levittää painotuotteita ja äänitteitä, harjoittaa radio- ja TV-toimintaa ja sähköistä tiedonvälitystä, harjoittaa sosiaalista avustustoimintaa, lähetys- ja kehitysaputyötä sekä muuta aatteellista toimintaa sanomansa levittämiseksi.

Yhdyskunta ja seurakunnat voivat julistamansa sanoman edistämisen tarkoituksessa harjoittaa liiketoimintaa toimielimiensä erikseen hyväksymässä laajuudessa. Ne voivat omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta siten kuin laissa tarkemmin säädetään sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja suorittaa rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

Tehtävien jako yhdyskunnan ja seurakuntien välillä tapahtuu sillä periaatteella, että varsinainen hengellinen seurakuntatoiminta tapahtuu seurakunnissa ja yhdyskunnan tehtävänä on ensisijaisesti edustaa helluntaiseurakuntia niiden yhteisissä asioissa kotimaassa ja kansainvälisissä suhteissa sekä toimia muutoinkin seurakuntien yhteistoimintaelimenä.

3 § Seurakuntien asema

Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat ovat itsenäisiä. Ne päättävät itse omasta toiminnastaan, hallinnostaan, omaisuudestaan ja varainkäytöstään. Seurakunnilla on kullakin omat varansa ja omaisuutensa ja yhdyskunnalla omansa.

Seurakunnat eivät vastaa yhdyskunnan veloista tai sitoumuksista eikä myöskään yhdyskunta seurakuntien velvoitteista. Seurakunnat eivät ole velvollisia suorittamaan pakollisia jäsenmaksuja yhdyskunnalle.

2. Luku

YHDYSKUNNAN HALLINTO
4 § Yhdyskunnan vuosikokous

Yhdyskuntaa koskevat päätökset tehdään vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhdyskunnan vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdyskunnan kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikan tai ennen kokousta. Hallitus voi edellyttää etukäteisilmoittautumista teknisten järjestelyiden takia. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. esitetään yhdyskunnan toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
 3. esitetään tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tileiltä ja hallinnosta,
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,
 7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,
 8. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi,
 9. valitaan jäsenet yhdyskunnan toimikuntiin,
 10. esitetään yhdyskuntaan hyväksytyt seurakunnat ja päätetään seurakunnan erottamisesta yhdyskunnasta,
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli vuosikokous niin päättää, edellä sanottuja asioita voidaan käsitellä hallituksen määräämänä ajankohtana pidettävässä muussa varsinaisessa kokouksessa. Sitä koskevat muutoin ne määräykset, mitä vuosikokouksesta on sanottu.

5 § Kokousedustajat

Jokaisella seurakunnalla on oikeus valita vuosikokoukseen yksi (1) edustaja kutakin alkavaa kolmeasataa (300) jäsentä kohti. Laskentaperusteena käytetään vaalivuotta edeltävän vuoden lopussa seurakunnan rekisterissä ollutta jäsenmäärää.

Seurakunta voi jäsenmäärän mukaisen useamman edustajan sijasta valtuuttaa yhden kokousedustajan käyttämään yksinään edelläolevan laskutavan mukaista seurakunnan äänivaltaa. Valtuutetun tulee olla edustamansa seurakunnan virallinen jäsen.

Yhdyskunnan hallituksen varsinaiset jäsenet eivät voi toimia seurakunnan edustajina vuosikokouksessa.

Vuosikokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskunnan hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla sekä 14 §:n mukaisten yhdyskunnan yhteisten yhdistysten nimeämillä edustajilla.

6 § Päätöksenteko

Vuosikokouksessa on kullakin seurakunnan edustajalla yksi ääni taikka seurakunnan jäsenmäärän mukaisesti määräytyvän valtuutuksen mukainen äänimäärä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei tässä yhdyskuntajärjestyksessä tietyn asian käsittelystä muuta määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

Yhdyskunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkistavat kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

7 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa, jos hallitus niin päättää, tai jos vähintään kymmenen (10) seurakuntaa sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Ylimääräistä kokousta koskevat muutoin edellä 4 – 6 §:ssä sanotut määräykset.

8 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu yhdyskunnan kokouksen koolle kirjallisella kokouskutsulla, joka on lähetettävä kaikille seurakunnille tai julkaistava hallituksen määräämässä lehdessä, vuosikokouksen ja muun varsinaisen kokouksen osalta vähintään 30 päivää ja ylimääräisen kokouksen osalta vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 § Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskuntaa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään yhdeksän (9) jäsentä. Kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet tulee valita siten, että maan eri osat tulevat mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti edustetuiksi.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunnan jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi. Kausien määrää laskettaessa ei oteta lukuun vajaita toimikausia.

10 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

11 § Hallituksen, puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdyskuntaa, järjestää yhdyskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta, hoitaa yhdyskunnan taloutta ja laatia vuosittain talousarvio, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, päättää seurakunnan hyväksymisestä yhdyskuntaan, käsitellä sille tehdyt oikaisuvaatimukset sekä hoitaa yhdyskunnan kokousten antamat muutkin tehtävät.

Puheenjohtaja toimii Suomen Helluntaikirkon johtajana. Hänen tehtävänään on johtaa yhdyskunnan toimintaa ja hallintoa yhdyskunnan päätösten mukaisesti ja seurata yhdyskunnan hengellistä tilaa.

Yhdyskunnalla voi olla operatiivisesta toiminnasta vastaava toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ottamisesta, erosta ja työsuhteen ehdoista päättää hallitus.

12 § Yhdyskunnan talous

Yhdyskunnan taloutta hoidetaan hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan. Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Vuosikokous valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan suorittamaan varainhoidon, tilinpidon ja hallinnon tarkastuksen.

13 § Yhdyskunnan nimenkirjoitus

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, Hallitus voi määräämissään asioissa valtuuttaa jonkun muunkin henkilön kirjoittamaan yhdyskunnan nimen.

14 § Toimikunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt

Yhdyskunnan kokous voi asettaa eri tehtäviä varten toimikuntia Toimikuntien tehtävänä on hoitaa oman tehtäväalueensa asioita kokouksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Seurakunnat voivat keskenään perustaa yhdistyksiä yhteisten tehtävien hoitamista varten ja harjoittaa keskenään sopimusperusteista yhteistoimintaa. Yhdyskunnan vuosikokous voi hyväksyä yhteisiä tehtäviä hoitavan yhdistyksen tai muun yhteisön yhdyskunnan yhteiseksi yhteisöksi.

15 § Hallintosääntö

Tarkempia määräyksiä yhdyskunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja tilintarkastuksesta sekä oikaisuvaatimusten käsittelystä voidaan antaa yhdyskunnan kokouksen antamassa hallintosäännössä.

3. Luku

SEURAKUNNAT
16 § Seurakunnan perustaminen

Seurakunta perustetaan seuraavasti:

 1. vähintään 10 henkilöä sopii seurakunnan perustamisesta allekirjoittamalla perustamiskirjan, jossa he ilmoittavat hyväksyvänsä tämän yhdyskuntajärjestyksen sekä sitoutuvansa helluntaiseurakuntien uskon pääkohtiin,
 2. perustamiskirjassa on mainittava seurakunnan nimi ja ilmoitus siitä, mikä Suomen kunta on seurakunnan kotipaikka,
 3. perustamiskokouksessa valitaan seurakunnan vanhimmiston jäsenet (kts. vanhimmiston määritelmä 26 §).
17 § Seurakunnan hyväksyminen yhdyskuntaan

Seurakunta voi hakea yhdyskunnan jäsenyyttä tekemällä siitä yhdyskunnan hallitukselle kirjallisen esityksen. Esitykseen on liitettävä jäljennös perustamiskirjasta, ilmoitus vanhimmiston jäsenistä ja muu yhdyskunnan vaatima selvitys.

Seurakunnan hyväksymisestä yhdyskuntaan päättää yhdyskunnan hallitus. Hallituksen tulee ilmoittaa päätöksestään yhdyskunnan kokoukselle.

18 § Seurakunnan eroaminen tai erottaminen yhdyskunnasta

Seurakunta voi erota yhdyskunnasta päättämällä eroamisesta seurakunnankokouksessa ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskunnan hallitukselle. Eroamista koskeva asia on tullakseen voimaan käsiteltävä kahdessa perättäisessä seurakunnankokouksessa, joiden välinen aika on vähintään yksi kuukausi. Eroamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa 3/4:n enemmistö annetuista äänistä. Eroamisilmoitukseen on liitettävä jäljennökset pöytäkirjoista.

Seurakunta voidaan erottaa yhdyskunnasta, jos seurakunta julistuksessaan tai toiminnassaan olennaisesti poikkeaa yhdyskunnassa vallitsevista toimintaperiaatteista tai toiminnallaan vahingoittaa yhdyskuntaa. Erottamisesta päättää yhdyskunnan kokous. Erottamispäätökseen vaaditaan 3/4:n enemmistö annetuista äänistä. Erotetulla seurakunnalla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdyskunnan kokouksen uudelleen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus) ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmen (3) kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

4. Luku

SEURAKUNNAN JÄSENET
19 § Jäsenten ottaminen ja erottaminen

Seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa uskoon tullut ja uskovana kastettu henkilö. Seurakunnan jäsenyys edellyttää, että henkilö ei ole samanaikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.

Seurakunnasta toiseen siirtyvän jäsenen ottaminen tapahtuu seurakunnan antaman siirtoilmoituksen perusteella. Jäseneksi ottamisesta on viipymättä ilmoitettava siirtoilmoituksen tehneelle seurakunnalle. Jäsenyys siinä lakkaa silloin, kun henkilö otetaan toisen seurakunnan jäseneksi.

Jäsen voidaan erottaa seurakunnasta, jos hänen katsotaan luopuneen uskosta tai seurakunnan opetuksen mukaisista kristityn elämäntavoista taikka jos hän toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa seurakunnalle tai yhdyskunnalle. Ennen päätöksen tekemistä on asianomaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päätetään seurakunnankokouksessa vanhimmiston esityksestä. Päätösvaltaa näissä asioissa voidaan seurakunnan johtosäännöllä siirtää vanhimmistolle.

Jäseneksi ottamista tai erottamista koskevaan päätökseen tyytymätön voi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saattamisesta tehdä asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle toimielimelle.

20 § Alaikäiset lapset

Seurakunnan jäsenten alaikäiset lapset voidaan merkitä seurakunnan rekisteriin. Ellei lapsi ole liittynyt seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi ennen 18 vuoden ikää, hän siirtyy pois seurakunnan rekisteristä.

21 § Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Tässä yhdyskuntajärjestyksessä sanotut oikeudet ja velvollisuudet koskevat seurakunnan varsinaisia jäseniä.

Oikeus päättää yhdyskunnan asioista ja edustaa seurakuntaa yhdyskunnan kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä. Yhdyskunnan hallituksen tai seurakunnan vanhimmiston jäseneksi voidaan valita vain seurakunnan varsinaisia jäseniä.

Seurakunnan vanhimmisto voi päättää, missä määrin muut henkilöt kuin seurakunnan varsinaiset jäsenet voivat osallistua seurakunnan toimintaan ja seurakuntayhteyteen ja olla läsnä seurakunnankokouksissa.

22 § Jäsenmaksut

Yhdyskunnan jäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksuja yhdyskunnalle tai seurakunnalle.

5. Luku

SEURAKUNNAN HALLINTO
23 § Seurakunnankokous

Seurakunnan vuosikokous pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa vanhimmiston määräämänä aikana. Seurakunta voi johtosäännössään määrätä, että seurakunnankokoukseen voidaan seurakunnankokouksen tai vanhimmiston niin päättäessä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokouksta. Kokoukseen osallistujilta voidaan edellyttää etukäteisilmoittautumista teknisten järjestelyiden takia. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokousvirkailijat ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,
 2. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
 3. esitetään vuosikokouksen valitseman tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta,
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 6. valitaan mahdolliset vanhimmiston uudet jäsenet,
 7. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 8. hyväksytään mahdollinen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi,
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Edellä sanotut asiat lukuun ottamatta 2-5 -kohdissa sanottuja asioita voidaan käsitellä vanhimmiston määräämänä ajankohtana pidettävässä muussa varsinaisessa kokouksessa.

24 § Kokouskutsu

Vanhimmisto kutsuu varsinaisen seurakunnankokouksen koolle seurakunnan kokoushuoneen ilmoitustaululla tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla kokouskutsulla, Kutsu on julkaistava vähintään viikkoa ennen kokousta.

Muu seurakunnankokous voidaan kutsua koolle vanhimmiston määräämällä tavalla.

25 § Asioista päättäminen

Seurakunnankokouksessa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Alaikäisenä lapsena seurakunnan rekisteriin merkityltä henkilöllä, joka ei ole liittynyt seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi, ei ole äänioikeutta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta tässä yhdyskuntajärjestyksessä mainittuja poikkeuksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

Seurakunnankokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkistavat kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa.

26 § Vanhimmisto

Seurakuntaa johtaa ja sen hallituksena toimii vanhimmisto. Vanhimmistoon kuuluu vähintään kolme jäsentä, joiksi valitaan Uuden Testamentin perusteiden mukaiset henkilöt ja joiden on oltava seurakunnan varsinaisia jäseniä. Seurakunnankokous voi erityisestä syystä määräajaksi päättää, että vanhimmiston jäsenten lukumäärä on pienempi kuin kolme henkilää.

Tässä asiakirjassa vanhimmisto-nimikettä käytetään vanhimmistosta tai muusta seurakunnan käyttämästä johtoelimestä, joka määritellään seurakunnan johtosäännössä.

Vanhimmiston jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Vanhimmiston tehtävänä on:

 1. suunnitella, johtaa ja valvoa seurakunnan toimintaa, opetusta ja sielunhoitoa,
 2. seurakunnan hallituksena hoitaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja tilinpitoa,
 3. kutsua koolle seurakunnankokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 4. pitää jäsenrekisteriä ja tehdä lain mukaiset ilmoitukset rekisteriviranomaiselle,
 5. valita seurakunnan edustajat yhdyskunnan vuosikokoukseen,
 6. hoitaa muut tehtävät, jotka kuuluvat vanhimmistolle tämän yhdyskuntajärjestyksen tai seurakunnan johtosäännön mukaan.

Seurakunnan johtosäännössä voidaan määrätä vanhimmiston jakautumisesta jaostoihin. Johtosäännössä voidaan lisäksi määrätä, että vanhimmiston jaostoihin voidaan valita lisäjäseniä. Määrättäessä vanhimmiston jaostoista tai jaostojen lisäjäsenistä on samalla määrättävä lisäjäsenten valitsemisesta, lukumäärästä ja niistä vanhimmistolle kuuluvista asioista, jotka päätetään vanhimmiston jaostoissa, sekä jaostojen jäsenmääristä, valitsemisesta ja toimikaudesta.

27 § Vanhimmiston jäsenten valitseminen

Vanhimmiston jäsenten valitsemisesta päätetään varsinaisessa seurakunnankokouksessa vanhimmiston esityksestä. Jos vanhimmiston esittämä ehdokas ei tule hyväksytyksi, asia palautetaan vanhimmistolle uudelleen. käsiteltäväksi.

Vanhimmiston jäsen voidaan erottaa toimestaan, jos häntä on elämäntapojensa tai toimintansa vuoksi vanhimpana pidettävä tehtävään sopimattomana taikka hän ei enää nauti seurakunnan luottamusta. Hänet voidaan myös vapauttaa tehtävästään, jos hän on ikänsä tai terveytensä tai muun vastaavan syyn vuoksi tullut toimeen kykenemättömäksi.

Seurakunnan johtosäännössä voidaan määrätä, että vanhimmiston jäsenten jatkaminen toimessaan tai vapauttaminen tehtävästä otetaan seurakunnankokouksen päätettäväksi kolmen vuoden toimikauden jälkeen. Erottamisesta tai vapauttamisesta päättää varsinainen seurakunnankokous.

28 § Vanhimmiston kokoontuminen ja päätöksenteko

Vanhimmiston ja vanhimmiston jaostojen puheenjohtajasta, kokoontumisesta ja päätöksenteosta määrätään seurakunnan johtosäännössä.

29 § Seurakunnan talous

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyvän taloudenhoidon edellyttämällä tavalla. Tilikausi on kalenterivuosi.

Seurakunnan vuosikokous valitsee yhden tilintarkastajan tarkastamaan seurakunnan hallintoa, taloutta ja tilinpitoa seurakunnan toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Tarkempia määräyksiä seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja tilintarkastuksesta voidaan antaa seurakunnan johtosäännössä.

30 § Seurakunnan nimenkirjoitus

Seurakunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi määräämissään asioissa valtuuttaa jonkun muunkin henkilön kirjoittamaan seurakunnan nimen.

31 § Seurakunnan johtosääntö

Seurakunnankokous vahvistaa seurakunnalle johtosäännön, jossa annetaan tarkempia määräyksiä seurakunnankokouksesta, vanhimmistosta, vanhimmiston jaostoista sekä mahdollisista muista toimihenkilöistä tai toimielimistä, Johtosäännössä voidaan myös määrätä seurakunnan toimintamuodoista ja toimintatavoista. Johtosääntöön ei saa ottaa määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa tämän yhdyskuntajärjestyksen kanssa.

6. Luku

MUUTOKSENHAKU JA TIEDOKSI SAATTAMINEN YHDYSKUNNALLE
32 § Oikaisuvaatimus

Yhdyskunnan kokouksen ja yhdyskunnan hallituksen sekä seurakunnankokouksen ja vanhimmiston päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus vanhimmiston alaisen valiokunnan tai muun toimielimen päätöksestä, jonka se on tehnyt sille siirretyn ratkaisuvallan nojalla, tehdään vanhimmistolle.

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

33 § Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus ja muutoksenhakuosoitus

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.

Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen on liitettävä selvitys siitä, miten päätökseen haetaan muutosta (muutoksenhakuosoitus).

34 § Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

35 § Päätöksen tiedoksianto ja täytäntöönpano

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

36 § Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ellei tässä yhdyskuntajärjestyksessä jonkun asian osalta ole määrätty pitempää aikaa.

37 § Tiedoksi saattaminen yhdyskunnan hallitukselle

Oikaisuvaatimuksesta annettuun seurakunnankokouksen tai vanhimmiston päätökseen tyytymätön voi saattaa asiansa kirjallisesti tiedoksi yhdyskunnan hallitukselle.

7. Luku

MUUT MÄÄRÄYKSET
38 § Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle

Yhdyskunnan hallituksen on tehtävä rekisteriviranomaiselle lain määräämät ilmoitukset seurakunnan perustamisesta ja hyväksymisestä yhdyskuntaan tai eroamisesta tai erottamisesta yhdyskunnasta.

Seurakunnan vanhimmiston on pidettävä luetteloa seurakunnan jäsenistä ja tehtävä jäsenistä lain määräämät ilmoitukset rekisteriviranomaiselle.

39 § Vaitiolovelvollisuus

Yhdyskunnan tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustehtävässä oleva ei saa käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista asemassaan tietoon saamaansa seikkaa, joka on erikseen säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka koskee toisen terveydentilaa taikka jota asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa ilmaista.

40 § Rippisalaisuus

Vanhimmiston jäsen tai seurakuntaan palvelussuhteessa oleva hengellisen työn tekijä ei saa ilmaista hänelle yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa uskottua asiaa eikä myöskään henkilöä, joka hänelle on uskoutunut, jollei laissa toisin säädetä.

41 § Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta päättää yhdyskunnan kokous. Päätökseen vaaditaan 2/3:n enemmistö annetuista äänistä. Asiaa käsittelevän kokouksen kokouskutsuun on liitettävä muutosesityksen sisältö.

42 § Yhdyskunnan ja seurakunnan lakkauttaminen

Päätökseen yhdyskunnan lakkauttamisesta vaaditaan yhdyskunnan kokouksessa 3/4:n enemmistö annetuista äänistä.

Seurakunnan lakkauttamisesta päättää seurakunnankokous. Lakkauttamista koskeva asia on tullakseen voimaan käsiteltävä kahdessa seurakunnankokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kolme kuukautta. Lakkauttamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa 3/4:n enemmistö annetuista äänistä.

Yhdyskunnan tai seurakunnan lakkauttamisesta päättävä kokous päättää samalla, mihin helluntaiherätyksen periaatteiden mukaiseen tarkoitukseen varat käytetään. Niitä ei saa kuitenkaan jakaa henkilöjäsenten kesken.