KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Lujuutta ja luovuutta

”Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa” (1. Kor. 15:58 KR38).

Kristuksen seurakunta pysyy tuoreena, kun se pitäytyy ydintehtävässään. Paavali kehotti korinttilaisia, jotka elivät monien haasteiden keskellä. Taloudelliset, poliittiset ja eettiset myllerrykset aaltoilevat meidänkin ympärillämme. Lujuus tarkoittaa kiinnittymistä, porautumista ja ankkuroitumista pysyvästi evankeliumin ydinsanomaan. Kristus kuoli, hänet haudattiin ja hän nousi ylös kuolleista. Syntinen tulee sovitetuksi Jumalan kanssa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ympärillämme arvot muuttuvat, ja siksi Kristuksen seurakunnan tulee olla valona ja suolana ihmiskunnan keskellä.

Järkähtämättömyys viittaa ulkopuolelta tuleviin pyrkimyksiin horjuttaa tasapainoa. Elämän olosuhteet julkisessa taloudessa, geopolitiikassa ja terveystilanteissa tulevat ulkopuoleltamme. Tuulet puhaltavat ja aallot käyvät myös eettisten kysymysten saralla, mutta meitä kehotetaan olemaan horjumatta paikallamme. Tämä ei suinkaan tarkoita pysähtyneisyyttä vaan Raamatun opetuksessa pitäytymistä. Paavali kehotti Timoteusta pysymään oppimassaan.

 Kristuksen seurakunta pysyy tuoreena, kun se pitäytyy ydintehtävässään.

Kriisit ovat avanneet uusia ovia ja luoneet uusia mahdollisuuksia. Innokkuudella Paavali tarkoittaa, että olisimme aina ja kaikissa olosuhteissa valmiita tekemään Kristuksen seurakunnalleen antamaa tehtävää – viemään evankeliumia eteenpäin. Ilmaisu tarkoittaa myös ylitsevuotavaa evankeliumin työssä. Meillä on sanoma, joka virtaa ylitsevuotavasti yhä useamman janoisen ihmisen huulille.

Ylitsevuotavuus kuvaa myös viestimisen monipuolisuutta ja runsautta. Kun olemme lujia Sanassa, meidän tulee olla uudistuvia ja monipuolisia myös käyttämissämme menetelmissä. Tuetaan niitä, jotka luovasti ja uusilla metodeilla vievät Sanaa eteenpäin.

Työ on Herran työtä. On kyse Jumalan itsensä tekemästä työstä ja hänen antamastaan tehtävästä, johon hän on ottanut meidät työtoveruuteensa. Jumala antaa työhönsä voimansa, viisautensa ja varansa. On syytä varmistaa aika ajoin, että se, mitä seurakuntana ja järjestöinä teemme, on Herran työtä. Jos ei ole, niin karsitaan ja luodaan Herrassa uusia työmuotoja, jotka vastaavat ajan tarpeisiin.

Työ Herrassa ei ole turhaa. Kun julistamme evankeliumia, opetuslapseutamme ja opetamme Sanaa, antaa Jumala sille varmasti kasvun. Pidetään huolta, että pysymme Sanassa sekä tuemme ja teemme evankeliumin levitystyötä lähetyskentillä ja kotimaassa. Näin vuoden 2023 alkumetreillä lienee hyvä pohtia, mitkä toiminnot on tehty Herrassa, vai näpräilemmekö omiamme?

Marko Selkomaa

Kirjoittaja on Avainmedia Lähetysjärjestö ry:n toiminnanjohtaja.

Julkaistu 13.1.2023 RV-lehdessä nro 2/2023