KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaiherätyksen Talvipäivien julkilausuma hyväksikäytöstä 1/2009

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Helluntaiherätyksen Talvipäivien julkilausuma: Helluntaiseurakunnissa puututaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Helluntaiherätyksen työntekijöiden Talvipäivät toteaa Tampereella 17.1.2009 lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä seuraavaa:

Helluntaiseurakunnissa ei hyväksytä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä missään muodossa. Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan fyysistä tai psyykkistä seksuaalista tekoa, joka voi vahingoittaa lapsen kehitystä. Tällaisia tekoja ovat muun muassa sanalliset tai ei-sanalliset ehdotukset, seksuaalinen koskettelu tai katseleminen tai niihin pakottaminen, yhdyntä sekä pornografiaan ja prostituutioon liittyvät teot (Suomen helluntaiseurakuntien lapsityön turvaohjeisto).

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, joka on saatettava lain edellyttämällä tavalla välittömästi viranomaisten tutkintaan (Rikoslaki luku 20, 6 § ja 7 § sekä Lastensuojelulaki 40 §). Hyväksikäyttöepäilyn kohdistuessa palkattuun tai vapaaehtoistyöntekijään hänet pidätetään tehtävistään välittömästi tutkinnan ajaksi. Mikäli viranomaiset toteavat hyväksikäytön tapahtuneen, tekoon syyllistyneelle henkilölle annetaan toimintakielto. Toimintakielto on elinikäinen lapsi- ja nuorisotyössä sekä määräajan kestävä muissa helluntaiherätyksen tehtävissä, kuitenkin vähintään kolme vuotta. Toimintakiellosta päättävät helluntaiherätyksen valitsemat Neuvoa-antavat vanhimmat kuultuaan asianomaista henkilöä ja hänen kotiseurakuntaansa. Seurakunta, jonka jäsen henkilö on, toteuttaa päätöksen. Lisäksi henkilön tulee hakeutua terapia- ja hoitosuhteeseen sekä suostua jatkossa toimintansa seurantaan.

Helluntaiseurakunnat pyrkivät lapsen elämän ehjään rakentamiseen ja suojaamiseen. Seksuaalisen hyväksikäytön uhria ja hänen perhettään tuetaan moniammatillisesti kaikilla elämän osa-alueilla.

Talvipäivät toteaa, että helluntaiseurakunnilla on käytössään lapsi- ja nuorisotyön turvaohjeisto, johon sisältyy muun muassa hyväksikäyttötapausten ennaltaehkäisy ja toimintaohjeet. Lisäksi jokaisesta lapsi- ja nuorisotyöhön tulevasta ohjaajasta tehdään seurakunnissa huolellinen soveltuvuusarviointi ja epäilyttävään käytökseen puututaan välittömästi. Seurakunnan velvollisuus on pyytää alle 18-vuotiaiden parissa työskenteleviltä rikostaustan selvitys, mikäli työ- tai harjoittelusuhde kestää yli kolme kuukautta.

Kaikilta helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöiltä edellytetään osallistumista turvakoulutukseen. Tämä takaa heille itselleen ja toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvän fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja hengellisen turvallisuuden.

Teologisia ja opillisia kannanottoja