KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Kristityn suhde taloudelliseen menestykseen 1/2010

Suomen Helluntaikirkon kannanotto Helluntaiherätyksen Talvipäivillä Helsingissä 16.1.2010

Suomen Helluntaikirkko toteaa, että suhde rahaan, kuluttamiseen ja taloudellisiin arvoihin on sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta keskeinen eettinen kysymys. Suhde talouteen määrittää elämäntapaamme ja vaikuttaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen.

Kestävän elämänmuodon löytämiseksi suhdetta rahaan ja talouteen on arvioitava Raamatun eettisten periaatteiden pohjalta. Siihen liittyen Suomen Helluntaikirkko korostaa seuraavia näkökohtia:

Ihmisen ainutlaatuinen arvo perustuu Jumalan luomistekoon, eikä se määräydy varallisuuden, yhteiskunnallisen tuottavuuden tai muun taloudellisen seikan perusteella. Suomen Helluntaikirkko näkee huolestuttavana kehityspiirteenä sen, että identiteettiä ja arvostuksia rakennetaan esimerkiksi kuluttamisen ja status-symbolien varaan.

Aineellinen hyvinvointi voi olla Jumalan siunausta sekä ihmisen oman ahkeran työn seurausta. Jumalan siunaus on luonteeltaan ennen muuta hengellistä. Rikkaus itsessään ei ole paha tai tuomittava asia. Sen sijaan rikkauden pitäminen itseisarvona sekä itsekäs elämäntapa ja varallisuuden tavoitteleminen väärin keinoin eivät kuulu aitoon kristillisyyteen.

Hyvän elämän pohjana on lahjaksi saatu ainutlaatuinen elämä ja pelastus Kristuksessa. Kristityn tehtävä on tavoitella arvoja, joilla on iankaikkinen merkitys. Sen vuoksi kohtuullisuus, kiitollisuus ja tyytyväisyys ovat oleellisia piirteitä kristillisessä elämänasenteessa.

Aineellisen toimeentulon hankkiminen sekä elämän perustarpeista huolehtiminen kuuluvat kristilliseen vastuuseen. Jokaisen on pyrittävä pitämään aineellista huolta oman perheensä jäsenistä. Mahdollisuus työhön ei kuitenkaan ole aina ihmisen oma valinta. Vastaavasti myös jatkuva liiallinen työnteko voi johtaa laiminlyömään tärkeitä elämänalueita, kuten jumalasuhteen hoitamista, perhettä ja levon tarvetta.

Aineellisen hyvinvoinnin ylikorostunut tavoittelu voi monin tavoin tukahduttaa aitoa kristillistä elämää: Ahneus ja rikkauden viettelys syrjäyttävät usein luottamuksen Jumalan huolenpitoon sekä uskollisuuden Hänelle. Epäterve suhde rahaan voi aiheuttaa taloudellisia väärinkäytöksiä, vallankäytön vääristymistä ja taloudellista epäoikeudenmukaisuutta. Ahneuden seurauksena sosiaalinen ja ekologinen vastuu helposti unohtuu.

Kristityn tulee varoa Jumalan siunauksen yksipuolista samaistamista ajalliseen menestykseen. Materialistisia arvoja ylikorostava ajattelu johtaa pelkästään aineellisen rikkauden pitämiseen Jumalan siunauksen tärkeimpänä merkkinä. Sen vuoksi kristillisessä opetuksessa on tärkeä korostaa, että Jumalan siunaus merkitsee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa jumalasuhde on tärkein tekijä. Uskovien kutsumus yksilöinä ja palveluyhteisönä on todentaa Jumalan valtakunnan periaatteita, mikä ei aina merkitse ajallisiin arvoihin perustuvaa menestymistä.

Yksilön ja seurakunnan tulee pyrkiä löytämään vastuullinen ja tasapainoinen suhde talouteen. Vanhan testamentin velvoite vähäosaisten ja syrjäytyneiden auttamisesta vahvistetaan eettisenä periaatteena myös Uudessa testamentissa: sosiaalinen työ ja diakonia toteuttavat kristillistä rakkautta käytännössä. Raamatun teologiasta nouseva antamisen periaate varjelee yksilön omaa suhdetta rahaan, tuottaa siunausta ympäristölle ja merkitsee Jumalan kunnioittamista. Siksi antaminen kuuluu olennaisena osana jokaisen kristityn vastuuseen.

Teologisia ja opillisia kannanottoja