KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

HELLUNTAIKIRKKO
VALTAKIRJATOIMIKUNTA

SEURAKUNTATYÖN JA PASTORIN VALTAKIRJAT

Helluntaikirkon valtakirjatoimikunta käsittelee työntekijän valtakirjaan ja vihkimisoikeuteen liittyvät asiat. Toimikunnassa on edustus seurakunnista, Helluntaikirkosta, Helluntaiseurakuntien työntekijät Help ry:stä, Neuvoa-antavista vanhimmista, Fida International ry:stä sekä IK-opistosta. Helluntaikirkko vastaa toimikunnan työskentelystä, työntekijän valtakirjan rekisteristä ja sen ylläpidosta.

VALTAKIRJATOIMIKUNTA

Tampereen Helluntaiherätyksen syyspäivillä 2015 päätettiin siirtyä työntekijän valtakirjakäytäntöön.

Työntekijän valtakirjassa ja sen myöntämisessä on kyse seurakunnan antamasta luottamuksesta henkilöille, jotka se on asettanut pastoraalisiin tehtäviin. Valtakirjan myöntämisen tehtävänä on vahvistaa niiden henkilöiden vastuullisuutta, jotka toimivat kyseisissä tehtävissä. Tämä ei sulje pois jokaisen mahdollisuutta palvella seurakunnassa yleisen pappeuden periaatteella.

Valtakirja on kuitenkin tarkoitus myöntää päätoimisille tai osa-aikaisille työntekijöille. Lisäksi valtakirjaa voidaan hakea oman toimen ohella pastoraalityötä tekevälle henkilölle, joka palkalliseen työntekijään rinnastettavasti tekee pastoraalityötä seurakunnassa ja on siunattu tehtävään.

MIKSI TARVITSEMME TYÖNTEKIJÄN VALTAKIRJAA?

Historia. Helluntailiikkeessä on ollut perinteisesti käytössä työntekijöiden suosituskäytäntö. Tätä on toteutettu joko suullisesti, kirjallisesti tai vaikkapa ilmoittamalla luottamuksesta herätysliikkeen omassa lehdessä, Ristin Voitossa. Työntekijän valtakirja on tuohon käytäntöön verrattavissa oleva, nykypäivään sopiva yhtenäinen tapa suosittaa seurakuntien luottamuksen saaneita henkilöitä seurakunnallisiin pastoraalisiin tehtäviin helluntailiikkeessä.

Työntekijän valtakirja nähtiin merkittäväksi kehittämistarpeeksi Helmet-ohjeistoa työstettäessä. Työntekijän valtakirjatyöryhmä perustettiin 2014 Hämeenlinnassa pidettyjen Helluntaiherätyksen talvipäivien päätöksellä Helmet-työryhmän esityksestä kehittämään helluntailiikkeeseen sopiva ja rakentava käytäntö pastoraalisissa tehtävissä toimivien suosittamiselle. Työntekijän valtakirjatyöryhmän ehdotus esiteltiin ja sen käyttöönotosta päätettiin Tampereen Syyspäivillä 2015.

Yksi selkeä tarve työntekijän valtakirjakäytännölle on turvallisuus. Näemme, että valtakirjakäytäntö vahvistaisi yhteyden ja eheyden vaalimista koko helluntailiikkeessä sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Valtakirjakäytäntö vahvistaa yksilöjäsenen, pastorin, seurakunnan ja koko herätysliikkeen turvallisuutta. Valtakirja nimittäin määrittää pastoraalisissa tehtävissä toimimisen periaatteita ja mahdollistaa toiminnan ohjaamisen ongelmatilanteissa. Tämä valtakirjaprosessi on käynnistetty erityisesti tulevia sukupolvia ajatellen.

Vastuuvelvollisuus. Valtakirjakäytäntö vahvistaa myös vastuiden ja velvollisuuksien linjauksia. Valtakirjan käyttö vahvistaa hengellisen johtajan tilivelvollisuutta, sitouttaa opillisiin ja eettisiin periaatteisiin, lisää läpinäkyvyyttä seurakunnan hallinnossa sekä mahdollistaa puuttumisen johtajuuden väärinkäytöksiin.

Valtakirjakäytäntö vahvistaa myös yhteiskunnallista uskottavuutta ja vastuuta sekä lisää selkeyttä julkisessa toimimisessa helluntaiseurakuntien edustajana. Nimike vahvistaa myös työntekijän juridista suojaa ja vahvistaa vaitiolo-oikeutta sielunhoidollisissa kysymyksissä samalla, kun se antaa vahvemmin myös työnantajalle juridisen suojan ja konkretisoi työnantajan velvollisuuksia. Nykymuodossaan helluntaiseurakuntiin kohdistuu yhteiskunnallisia vastuita ja velvoitteita, joihin meidän tulee herätysliikkeenä vastata sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

TYÖNTEKIJÄN NELJÄ VALTAKIRJAA

Työntekijän valtakirja jakautuu neljään myönnettävään valtakirjaan. Jako perustuu seurakuntien palkallisia työntekijöitä koskevaan nykykäytäntöön. Erilaisiin tehtäviin tarvitaan myös erilaiset koulutukset ja valmiudet tehtäviin liittyvien vastuiden ja vaatimusten takia. On myös huomattava, että yhteiskunta asettaa juridisia vaatimuksia tehtävien toteuttamiselle. Peruskäytäntö on, että henkilöllä voi olla ainoastaan yksi myönnetty voimassa oleva valtakirja.

Myös Hyry-yhteisö voi hakea valtakirjaa seurakuntatyötä tekevälle tai seurakuntakentässä työskentelevälle Hyry-yhteisön henkilölle. Hyry-yhteisö hakee valtakirjaa yhdessä henkilön kotiseurakunnan kanssa.

Haettavat valtakirjat
  1. Seurakuntatyöntekijän valtakirja
  2. Lapsi ja nuorisotyöntekijän valtakirja
  3. Pastorin valtakirja
  4. Lähetystyöntekijän valtakirja

TYÖNTEKIJÄN VALTAKIRJAAN LIITTYVÄT EETTISET KRITEERIT

Työntekijän valtakirjan saamiseen liittyy eettisiä kriteereitä. Niissä työntekijä muun muassa

  • sitoutuu kunnioittamaan Raamatun opetuksen mukaista etiikkaa, joka kiteytyy erityisesti Kristuksen laissa sekä pastoraalikirjeiden ominaisuus- ja luonteenpiirrekuvauksissa.
  • sitoutuu kunnioittamaan Suomen helluntaiherätyksen eettisiä käytänteitä, Helmet-menettelytapaohjeiston noudattamiseen.
  • sitoutuu kunnioittamaan Helluntaikirkon antamia eettisiä kannanottoja ja julkilausuma, jotka on julkaistu Helluntaikirkon nettisivuilla.
  • sitoutuu Helluntaiseurakuntien Uskon pääkohdat -kirjassa kuvattuihin opillisiin näkemyksiin.
  • sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja rippisalaisuuteen, jotka on kuvattu Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksessä.

Lisätiedot ja materiaalit