KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

HELLUNTAIKIRKKO
MONIKULTTUURISUUSTOIMIKUNTA

Monikulttuurisuustyö

Monikulttuurisuustoimikunta, joka toimii monikulttuurisuuden asiantuntijaelimenä helluntaiherätyksessä, edistää monikulttuurisuutyötä Suomen helluntaiseurakunnissa, edustaa Helluntaikirkkoa monikulttuurisuuteen liittyvissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä sekä Helluntaikirkon hallituksen pyynnöstä valmistelee ja laatii lausuntoja monikulttuurisuusasioissa. Toimikunnan tehtävänä on myös monikulttuurisen seurakunnan näyn laajenemiseen ja toteutumiseen liittyvien valtakunnallisten linjausten valmistelu, valtakunnallinen koordinointi ja työn tukirakenteiden kehittäminen kiinteässä yhteistyössä Fidan, IK-opiston ja muiden HYRY-yhteisöjen kanssa.

Maahanmuuttajatyöstä monikulttuurisen seurakunnan rakentamiseen

Ensimmäinen vaihe

Maahanmuuttajatyötä on tehty helluntaiseurakunnissa 1990-luvulta lähtien. Tässä ensimmäisessä vaiheessa ymmärrettiin, että heikosti saavutetut kansat ovat keskuudessamme ja tähän lähetyshaasteeseen on vastattava. Monet pakolaistaustaiset tulijat olivat islamilaisista maista. Fidan muslimityön ja (nyk.) Avainmedian innostus ja ohjaus muslimien kohtaamiseen Suomessa oli merkittävää työn käynnistymiselle. Työssä otettiin askelia myös valtakunnalliseen järjestäytymiseen. Vuonna 2004 Fidan Maahanmuuttajatyön valiokunta laati työlle ensimmäisen valtakunnallisen strategian.

Toinen vaihe

Toisessa vaiheessa maahanmuuttajatyön edellytysten kehittämistä varten perustettiin SHK:n Maahanmuuttaja -työryhmä. Se oli seurakuntien edustajista koottu asiantuntijaelin, joka järjesti maahanmuuttajatyön koulutusta ja kokosi seurakuntien asiantuntijoiden kanssa oppaan Kuin kotonaan Suomessa – Avaimia maahanmuuttajatyöhön (2015). Tämä oli avuksi, kun Suomeen saapui 2015-2016 yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Useat helluntaiseurakunnat ottivat vastaan tulijoita, ja moni heistä kääntyi kristityiksi. Työryhmä valmisteli myös Helluntaikirkon suositukset uskoon tulleiden maahanmuuttajien kastamisesta ja opetuslapseuttamisesta sekä viranomaisille tehtävistä lausunnoista. Työtä aloittaneille seurakunnille tilanne oli uusi, ja ne tarvitsivat kokeneempien seurakuntien tietoa hyvistä käytännöistä.

Kolmas vaihe

Monikulttuurisuus on tullut Suomeen jäädäkseen, ja se on yksi helluntailiikkeen ja sen toimijakentän tulevaisuuden avainkysymys. Kolmannessa vaiheessa Helluntaikirkon maahanmuuttajatyöryhmä valmisteli valtakunnallista monikulttuurisen työulottuvuuden strategiaa. Edellinen strategia oli vanhentunut. Aiemmat maahanmuuttajatyön yhteistyön muodot olivat hapertuneet. Suomi näyttäytyy etnisesti ja kulttuurisesti entistä moninaisempana ympäristönä seurakuntien toiminnalle, ja jäsenistössä on yhä enemmän muitakin kuin kantasuomalaisia.

Helluntaikirkon maahanmuuttajatyöryhmä järjesti seurakunnille kaksi seminaaria, joissa kartoitettiin niiden monikulttuurista työtä koskevia kokemuksia, tarpeita ja etenemisen suuntia. Lisäksi koottiin helluntaiseurakuntien useiden asian- tuntijoiden kattava selvitys siitä, mikä on UT:n mallin mukainen seurakunta monikulttuurisessa Suomessa, millaisia hyviä käytäntöjä on opittu ja millaisia strategisia suosituksia voidaan esittää. Tämä asiantuntijoiden selvitys ilmestyi kesällä 2019 Aikamedian kustantamana kirjana Kaikkien kansojen koti – Seurakunta monikulttuurisessa Suomessa. Se sanoittaa suuntaa ja etenemisen väyliä kohti seurakuntaa, joka on Uuden testamentin ohjeistuksen mukaisesti kulttuurirajat ylittävä koti kaikille taustasta riippumatta.
Näky tällaisesta seurakunnasta on siis tulos helluntaiseurakuntien laajan asiantuntijajoukon osallistumisesta ja kuulemisesta, minkä osana on myös palattu varhaisen seurakunnan juurille tutkimaan seurakunnan ja sen mission monikulttuurista luonnetta.

Tukirakenteiden vahvistaminen

Maahanmuuttajatyöryhmä esitti vuonna 2019, että Suomen Helluntaikirkkoon perustetaan nykyisen työryhmän tilalle monikulttuurisuustoimikunta. Helluntaikirkon hallitus ja vuosikokous keväällä 2019 hyväksyi toimikunnan perustamisen.

Helluntaikirkon monikulttuurisuustoimikunta

• Valtakunnalliset linjaukset ja yhteistyön koordinointi seurakuntien monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseksi
• Näyn sytyttäminen kulttuurirajat ylittävästä seurakunnasta
• Lausunnot
• HYRY-yhteistyö
• Seurakuntayhteydet
• Verkostoyhteistyö ja vaikuttamistoiminta yli kirkkokuntarajojen ja suhteessa yhteiskuntaan
• Koulutukset ja seminaarit
• Muu osallistuminen toimintaan yhteistyössä seurakuntien monikulttuurisuusasiantuntijoiden kanssa