KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

HELLUNTAIKIRKKO
EETTIS-OPILLINEN TOIMIKUNTA

Keskeisten asioiden seuraaminen ja lausuntojen valmistelu

Eettis-opillinen toimikunta valmistelee ja laatii hallituksen toimeksiannosta eettisiä ja opillisia lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Työskentelyperiaatteet

Toimikunta tekee valmistelevan “raakatyön” opillisissa ja eettisessä kannanotoissa ja lausunnoissa. Valmistelutyössä toimikunta hyödyntää kokeneita helluntaiseurakuntien pastoreita, raamatunopettajia, eksegeettisiin erityiskysymyksiin perehtyneitä teologeja, Ison Kirjan opettajia sekä asiakohtaisesti myös muita eri alojen asiantuntijoita (mm. lainsäädäntöön, lääketieteeseen, koulutukseen, etiikkaan yms. liittyvät lausunnot eduskunnan lakivaliokunnalle).

Toimikunta muotoilee kannanottoja, lähettää Raamatun tulkintaan ja opillisiin asioihin liittyvät lausunnot laajalle arviointikierrokselle kentällä toimiville pastoreille, tarkentaa lausuntoja saadun palautteen perusteella sekä toimittaa prosessin lopuksi lausunnon Helluntaikirkon työvaliokunnan / hallituksen hyväksyttäväksi.

Suomen Helluntaikirkon eettis-opillisten lausuntojen
laadinnan periaatteet ja prosessikuvaus

Suomen Helluntaikirkon eettis-opillisten kannanottojen laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:
  1. Eettis-opillinen toimikunta pyytää ns. pohjatekstin jäseneltään tai ulkopuoliselta teo-logiselta asiantuntijalta ryhmän omaa työstämistä varten.
  2. Toimikunta muotoilee tekstiehdotuksen ja lähettää sen sitten kommentoitavaksi erik-seen nimetylle ryhmälle.
  3. Toimikunta muokkaa ja tarkentaa tekstiä saadun palautteen pohjalta.
  4. Toimikunta lähettää tekstin Helluntaikirkon hallituksen hyväksyttäväksi ja laittaa mu-kaan lyhyen kuvauksen sen laatimisprosessista (alkutekstin kirjoittaja ja kuvaus miten prosessi meni).
  5. Toimikunta muokkaa ja tarkentaa tekstiä hallitukselta saadun palautteen pohjalta.
  6. Helluntaikirkon hallitus hyväksyy lopullisen tekstin.
Tekstien kommentoijat valitaan neljästä seuraavasta ryhmästä:

1) seurakuntien paimenet ja vanhimmat
2) Ison Kirjan opettajakunta (valitsee itse 3 henkilöä)
3) vahvat ammattiteologit
4) muut asiantuntijat, jotka valitaan erikseen käsiteltävän teeman mukaan (esimerkiksi eettiset, juridiset, taloudelliset, lääketieteelliset yms. erityiskysymykset)

Seurakuntien pastorit ja vanhimmat valitaan kommentoijiksi
seuraavien periaatteiden mukaan:

– Sanan opettajana laaja-alaista arvostusta ja luottamusta helluntailiikkeessä nauttiva
– osaa lukea teologisia tekstejä joko muodollisen koulutuksensa tai muun Raamattuun perehtyneisyyden vuoksi
– nuoremman ja vanhemman polven edustajia
– miehiä ja naisia
– erityyppisten seurakuntien edustajia (kaupunki/maaseutu, iso/pieni seurakunta)

Toimikunnan jäsenet:

Tuomas Havukainen vt.pj.
Ulla Dahlen
Harri Koskela
Esko Matikainen
Petri Mäkelä
Elina Rautio
Sara Saarela
Kauko Uusila