KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Opetellaan kunnioittavaa keskustelua

14.8.2023 | Media on kuluvan kesän aikana tuonut esiin huolta, joka liittyy yhteiskunnan polarisoitumiseen eli kahtiajakautumiseen. Se on tila, jossa kaksi mielipidettä eroaa räikeästi toisistaan. Viiltävät ja napakat kannanotot jyräävät, etsitään syntipukkia, vaaditaan nimiä, halutaan rangaistuksia.

Tämä on sinänsä tervetullut ilmiö, onhan mukavaa olla eri mieltä ja haastaa toisinajattelijoita. On mukava onnistua argumentoinneissa ja vaikuttaa ympäristöönsä. Valitettavan usein yhteiskunnassa koettuun kahtiajakoon liittyy asenne ”meistä ja niistä”, jossa meillä on koko totuus ja niillä on harha.

Polarisointi on asenteellista, myrkyllistä ja vaarallista, eikä se missään tilanteessa kuulu seurakunnan olemukseen. Seurakunnan tehtävä ei ole reagoida yhteiskunnan vaihtuviin ääri-ilmiöihin. Sen tehtävä on sen synnystä asti ollut sama: kunnioittaa Jumalaa ja näyttää ympäröivälle maailmalle suunta kohti Kristusta.

  Seurakunnan tehtävä ei ole reagoida yhteiskunnan vaihtuviin ääri-ilmiöihin.

Seurakunta pitää yllä kuvaa Jumalasta. Yhteiskuntien keskellä se julistaa omalla olemassaolollaan sitä, kuka Jumala on. Seurakunta näyttää Jumalan rakkautta, ikuisuutta ja uskollisuutta, osoittaa elämän arvokkuutta ja alleviivaa pyhyyttä, joka näkyy muun muassa keskinäisessä yhteydessämme. Mikään toinen taho, instanssi tai organisaatio ei voi näyttää maailmalle sitä kuka Jumala on – vain seurakunta voi tehdä sen.

Siinä missä yhteiskunnat polarisoituvat ja etsivät syyllisiä, dramatisoivat ja luovat hysteriaa, seurakunta on kutsuttu olemaan yhtenäinen ja vahva. Kunnioitus seurakunnassa näkyy dialogina, jonka kautta tavoitellaan, ei yksimielisyyttä tai edes konsensusta kaikessa, vaan yhteisen ymmärryksen lisäämistä.

Seurakunnissakin voimme saada riidat ja erimielisyydet syttymään opillisista, kulttuurillisista tai vaikkapa poliittisista näkemyksistä. Näiden turhien ja kuluttavien sotien sijaan meidän on kunnioituksella rakennettava yhtenäistä seurakuntaa ja yhtenäistä, vahvaa seurakuntaliikettä varmistaaksemme toimintakykymme toteuttaa Jumalan meille antaman lähetyskäskyn.

Onneksemme kunnioitus ei ole mielentila, jonka kanssa jotkut syntyvät ja jotkut eivät. Kunnioittava asenne on muokattavissa ja jokaisen opeteltavissa. Dialogin kautta voimme kuunnella toisiamme, jopa oppia toisiltamme ja niin entisestään syventää omaa näkemystämme asiasta. Tämä on kunnioittamista. Se on aikuisuutta ja terveen seurakuntaperheen rakentamista. Vain aikuinen ja terve paikallinen seurakunta voi olla sekasortoisenkin yhteiskunnan keskellä tuomassa ikuista toivoa.

Hannakaisa Shehu

Kirjoittaja on Tampereen Helluntaiseurakunnan seurakuntapastori ja Suomen Helluntaikirkon hallituksen varapuheenjohtaja.

Julkaistu RV-lehden nro 33 pääkirjoituksena 18.8.2023