KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Lausunto perusopetuksen tuntijaosta 9/2010

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Viite:  Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
Asia:  Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista

Perusopetuksen yleistavoitteet, opetusryhmien koko ja tuntijako

Suomen Helluntaikirkko näkee suomalaisen yhteiskunnan kristilliset perusarvot ensisijaisen tärkeinä. Ne ovat olleet pohjana kansallisen sivistyksen, suomalaisen hyvinvointivaltion ja kansainvälisen yhteistyön rakentamisessa. Näille arvoille pohjautuu osaltaan myös suomalaisen koululaitoksen hyvä kansainvälinen menestys.

Koulun rooli kestävien arvojen esillä pitäjänä ja itsenäiseen arvopohdintaan opastajana korostuu nykykulttuurissa, jossa nuori sukupolvi rakentaa arvomaailmaansa pinnallisten ja ristiriitaisten vaikutteiden keskellä. Siksi Suomen Helluntaikirkko pitää tärkeänä, että perusopetuksessa säilytetään vahva arvokasvatuksen, katsomusopetuksen ja oman uskonnon asema.

Helluntaikirkon mukaan eettisen kasvatuksen tulee säilyä luonnollisena osana kaikkea koulun opetus- ja kasvatustyötä. Etiikalle erillisenä oppiaineena ei ole tarvetta eikä riittäviä pedagogisia perusteita. On tärkeä tiedostaa, että etiikan opetus pohjautuu aina johonkin katsomukselliseen arvolähtökohtaan, eikä tässä mielessä neutraalia etiikkaa ole olemassa. Etiikan opetus toteutuu nykyisin hyvin osana omaa uskonnon opetusta ja elämänkatsomustietoa.

Oman uskonnon opetuksessa on kyse myös yhteiskunnan taloudellisista näkökohdista, jotka on perusteltua ottaa huomioon. Helluntaikirkon mukaan oppilasryhmän minimikokoa voidaan sekä taloudellisten että pedagogisten näkökohtien perusteella korottaa maltillisesti, esimerkiksi viiteen oppilaaseen. Voimakas oppilasryhmän minimikoon korottaminen on arveluttavaa uskonnon-vapauden toteutumisen kannalta.

Oman uskonnon opetuksen tuntimäärää ei enää tule karsia. Uskonnon opetussuunnitelmien monipuolinen ja pedagogisesti taitava toteuttaminen tukee oppilaan identiteetin ja maailmankuvan kehittymistä. Samalla uskonnon opetus tarjoaa hyvän mahdollisuuden ohjata oppilasta eettiseen vastuullisuuteen sekä asioiden ja ilmiöiden itsenäiseen arviointiin.

Uskonnonopetusta ei tule korvata yleisellä uskontotiedolla. Oman uskonnon opetuksella on oppilaan persoonallisuuden kehittymisessä huomattavasti tiedollista ulottuvuutta syvempi tehtävä. Oman uskonnon ymmärtäminen on keskeisessä asemassa oppilaan arvioidessa muiden maailmanuskontojen vaikutusta yksilöjen ja yhteisöjen elämään. Helluntaikirkon mukaan oman uskonnon opetus on keskeinen tekijä oppilaan arvomaailman ja identiteetin kehittymisessä, ja siksi sen asema tulee säilyttää nykyisellään perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Turku, 1. syyskuuta 2010

Suomen Helluntaikirkko

Teologisia ja opillisia kannanottoja