Helluntaikirkon lausunto uskonnon opetuksen opetusperusteiden tiukennuksesto 6/2014

14.6.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esityksestä muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 15.5.2014 Dnro 31/010/2014

Asia: Lausunnon antaminen

Perustuslaissa taataan kaikille uskonnon ja omantunnonvapaus sekä yhdenvertaisuus. Ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan julkisen vallan on kohdeltava tasapuolisesti kaikkia yksilöitä, uskonnollisia yhdyskuntia ja maailmankatsomuksia. Lisäksi yhdenvertaisuuslaki velvoittaa, että viranomaisten on edistettävä yhdenvertaisuutta.

Uskonnonvapauslain perusteella perusopetus- ja lukiolaeissa on säädetty uskonnonopetuksesta ja sen järjestämisestä. Oman uskonnon opetuksen saamisen edellyttämät nykyiset opetusryhmäkoot ilmentävät lainsäätäjän pyrkimystä yhdenvertaisuuteen. Helluntaikirkon mielestä hallituksen esityksessä muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetuksen vähimmäisryhmäkokoja koskevien opetusperusteiden tiukennuksessa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa poikettaisiin yhdenvertaisuudesta:

Evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan merkitys, asema ja vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa on kiistämätön. Niiden ja valtion väliset liitokset ovat, kuten esityksessä todetaan, voimakkaita ja niillä on monia julkisoikeudellisia tehtäviä. Vaikka näin on, ei Helluntaikirkon käsityksen mukaan evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan erityisaseman perusteella voida nyt ehdotetulle muutokselle löytää perusopetuslaista eikä lukiolaista perusteita: Kaikkien uskontojen opetus järjestetään koulutusta koskevan lainsäädännön mukaisesti ja ilman evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkkokunnan tai muidenkaan uskonnollisen yhdyskuntien vaikutusta. Sama voidaan soveltuvin osin todeta elämänkatsomustiedon opetuksesta. Esityksessä ei ole esitetty riittäväksi katsottavia perusteluja – tuskin ollenkaan – elämänkatsomustiedon opetuksen ryhmäkokosäännösten säilyttämiselle nykyisellään.

Hallituksen esityksessä on tarkasteltu opettajakoulutuksen sekä muiden kuin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetuksen sekä elämänkatsomustiedon järjestämisen ongelmallisuutta ja taloudellisia kysymyksiä. Taloudellisia säästöjä voidaan kansallisessa mielessä pitää marginaalisina. Sellaisenaan mainitut seikat ovat relevantteja ja koulutuksen järjestäjiä sekä rehtoreita eri tavoin koskettavia ja työllistäviä. Sen sijaan niillä ei Helluntaikirkon mielestä voida perustella nyt ehdotettua perusoikeuksia loukkaavaa vähimmäisryhmäkokojen muutosta.

Helluntaikirkon mielestä ehdotetut muutokset lisäävät eri uskontokuntiin kuuluvien välistä eriarvoisuutta. Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan, opettajankoulutuksen, katsomusaineiden opetuksen järjestämisen sekä marginaalisina pidettävien taloudellisten säästöjen perusteella ei voida perustella esitettyjä yhdenvertaisuutta loukkaavia muutoksia. Helluntaikirkko esittää että ehdotetut muutokset tulee hylätä.

Suomen Helluntaikirkon puheenjohtaja
Pekka Havupalo

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Teologisia ja opillisia kannanottoja