KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan 1/2021

Uudessa kannanotossaan Suomen Helluntaikirkko jatkaa seksuaalieettisten näkemysten tarkastelua. Aiheesta aikaisemmin julkaistut kannanotot ovat myös edelleen voimassa, ja myös niitä on syytä tarkastella, kun Helluntaikirkon näkemyksestä muodostetaan kokonaiskuvaa. Aikaisemmat lausunnot löytyvät täältä: https://suomenhelluntaikirkko.fi/kannanottoja/

Helluntaikirkon kannanotto 12.1.2021

Suomen Helluntaikirkko edustaa uskonnollisena yhdyskuntana Suomessa toimivia helluntaiherätyksen seurakuntia ja niihin kuuluvia henkilöjäseniä. Helluntaikirkko sitoutuu kaikessa opetuksessaan, julistuksessaan ja toiminnassaan Raamatun opetuksesta nousevaan avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan. Tämän käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, joka on tarkoitettu kestäväksi ja joka perustuu uskollisuuteen, rakkauteen ja kunnioitukseen. Seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu avioliittoon ja kukoistaa parhaiten juuri avioliitossa. Avioliitto luo myös lapsille turvallisen kasvuympäristön ja takaa heille oikeuden eri sukupuolta oleviin vanhempiin.[1]

Helluntaiherätyksen opetuksen mukaan Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti heidät elämään yhdessä.[2] Mies ja nainen tulevat luonnollisella tavalla yhdeksi lihaksi.[3] Helluntaiherätyksessä tämän katsotaan olevan normatiivinen malli myös nykyajan kristillisille seurakunnille. Miehen ja naisen välisen avioliiton tarkoituksena on lisääntymisen lisäksi eri sukupuolten välinen, toinen toistaan täydentävä kumppanuus.[4] Miehen ja naisen välinen avioliitto ja siinä toteutuva seksuaalinen kanssakäyminen on Jumalan lahja. Helluntaiherätyksessä katsotaan, että tätä luomiskertomukseen perustuvaa kristillistä avioliittokäsitystä ei voida muuttaa.

Uuden testamentin opetuksen katsotaan myös tukevan tätä avioliittonäkemystä ja siihen kiinteästi liittyvää seksuaalietiikkaa. Jeesus tunnustetaan helluntailaisuudessa Jumalan Pojaksi ja Luojan inkarnoituneeksi ilmentymäksi. Hän vahvistaa luomisessa asetetun mallin: mies ja nainen on tarkoitettu tulemaan yhdeksi lihaksi ja elämään yhdessä.[5] Maallisen toimintansa aikana Jeesus tunnettiin syntisten ystävänä[6] ja hän suhtautui epäpuhtaisiin ja syntisiin ihmisiin aikalaistensa näkökulmasta lempeästi – tämä koski myös seksuaalisiin rikkomuksiin syyllistyneitä.[7] Toisaalta Jeesus opetti, että seksuaalisiin tekoihin liittyvät synnit ovat vakavia ja tuhoisia asioita.[8] Kristityn tulee hallita omaa seksuaalisuuttaan.[9] Vaikka ihmiskulttuuriin kuuluu viestintää, symboliikkaa ja taidetta, jossa myös seksuaalisuuden teemat nousevat esiin, pornografian käytön katsotaan rikkovan luomisteologian perusajatusta.

Myös Paavalin tekstit tukevat miehen ja naisen välistä avioliittoa. Paavalin tilannesidonnaisten kirjeiden katsotaan olevan inspiroitua Jumalan sanaa, jonka seksuaalieettinen opetus on normatiivista myös nykyajan kristillisille seurakunnille. Samaa sukupuolta olevien välisiä parisuhteita ei voida siunata Paavalin opetuksen perusteella.[10] Roomalaiskirjeessä Paavali kuvaa jumalattomuutta, jossa ihmiset ovat hylänneet luojansa ja kääntyneet pakanauskomuksiin.[11] Jumalan sanotaan siksi hylänneen heidät himojensa vietäväksi.[12] Luomisessa seksi määriteltiin miehen ja naisen väliseksi, ja tästä poikkeaminen yhdistyy ihmisen turmeltumiseen. Paavalille luomisjärjestys asettaa normatiivisen mallin, johon myös helluntaiherätys on sitoutunut.

Seurakuntaan saattaa kuulua jäseniä, jotka kokevat homoseksuaalisen taipumuksen olevan osa identiteettiään, vaikka eivät harjoitakaan siihen liittyvää elämäntapaa. Seurakunnassa haluamme tukea jokaista Raamatun mukaiseen elämäntapaan rohkaisten heitä löytämään arvonsa Kristuksessa.

Helluntailainen opetus ei myöskään rinnasta yhteiskunnassa laajasti vakiintunutta avosuhdetta avioliittoon, vaikka myös avosuhde voi sisältää avioliiton tunnuspiirteitä. Avosuhteessa eläviä kehotetaan solmimaan kristillinen avioliitto, koska julkisen, juridisen ja hengellisen vahvistamisen kautta solmitun miehen ja naisen välisen avioliiton katsotaan vastaavan parhaalla tavalla luomisteologian ihannetta.

Helluntaikirkko suhtautuu kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan samalla kun se pitää kiinni oikeaksi katsomastaan Raamatun opetuksesta. Helluntaiherätys koostuu seurakunnista, jotka pyrkivät olemaan armollisia, hyväksyviä ja elämän realiteetit huomioon ottavia yhteisöjä, jotka tarjoavat jokaiselle tilan kasvaa kristillisessä uskossaan.

Suomen Helluntaikirkon hallitus 12.1.2021

(Lausuntoa on tarkennettu 2.3.2021, muutoksia on tehty 5. ja 7. kappaleeseen)

[1] Kannanotto avioliittolakiin 2/2011. www.suomenhelluntaikirkko.fi/kannanotto-avioliittolakiin-2-2011 Viitattu 1.1.2021.
[2] 1. Moos. 1:27.
[3] 1. Moos. 2:24.
[4] 1. Moos. 2:18–24.
[5] Mark. 10:1–12; Matt. 19:1–12.
[6] Matt. 9:10–11, 11:16–19; Luuk. 7:34, 15:1–2; Mark. 2:15–16.
[7] Matt. 11:19; Mark. 2:15–17; Luuk. 7:34, 7:36–50; Joh. 4:16–18, 7:53–8:11.
[8] Matt. 5:29–30; Matt. 18:8–9; Mark. 9:43–48.
[9] Matt. 5:27–32.
[10] Room. 1:26–27; 1. Kor. 6:9; 1. Tim. 1:9–10.
[11] Room. 1:18–27.
[12] Room. 1:24–25.

Teologisia ja opillisia kannanottoja