KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaikirkon eettinen kannanotto 1/2009

Helluntaikirkon eettinen kannanotto 1/2009

Suomen Helluntaikirkon syyskokous marraskuussa 2008 valtuutti yhdyskunnan hallituksen ottamaan kantaa ajankohtaisiin opillis-eettisiin kysymyksiin. Tammikuussa 2009 SHK:hallitus hyväksyi ensimmäisen kannanoton, joka on tässä luettavissa. Työskentely tulee jatkumaan.

Tampereella 15. tammikuuta 2009 kokoontunut Suomen Helluntaikirkon hallitus toteaa seuraavaa:

Suomalaisen yhteiskunnan perhe- ja seksuaalietiikkaan liittyvät käsitykset ovat muuttuneet viime vuosina hyvin huolestuttavaan suuntaan. Esimerkiksi käsitykset miehen ja naisen sukupuolirooleista, avioliitosta, perherakenteesta ja vanhempien kasvatusvastuusta ovat monin tavoin hämärtyneet ja irtautuneet Raamatun periaatteista. Huono eettinen kehitys näkyy sekä liberaalissa lainsäädännössä että yhteiskuntamme pahoinvoinnissa.

Esimerkkeinä kielteisestä eettisestä kehityksestä ovat muun muassa avoliittojen, sitoutumattomien ”kevytsuhteiden” ja avioliiton ulkopuolisten suhteiden yleistyminen, avioerojen ja perheväkivallan lisääntyminen, läheisten ihmissuhteiden epävarmuus, lasten kasvatusongelmat, lisääntynyt turvattomuus sekä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Myös laki samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä (2002) sekä keskustelu tämänkaltaisissa suhteissa elävien oikeudesta lasten adoptoimiseen viestivät yhteiskuntamme eettisestä tilasta.

Eettinen rapautuminen ja synnin turmelemat elämänmuodot heijastuvat yhä enemmän myös helluntaiseurakuntien arkeen. Suomen Helluntaikirkko on syvästi huolissaan edellä mainitusta kehityksestä. Haluamme pitää yllä Raamatun ihanteita unohtamatta nyky-yhteiskunnan paineiden keskellä elävää yksilöihmistä.

Raamattu opettaa, että avioliitto on Jumalan asettama ja pysyväksi tarkoitettu liitto. Miehen ja naisen muodostama avioliitto luo turvallisen perhe- ja kasvuyhteisön myös lapsille. Samalla se takaa lapsille oikeuden eri sukupuolta oleviin vanhempiin.

Raamatun mukainen avioliitto alkaa julkisesta aviolupauksesta. Sukupuolinen kanssakäyminen on sen luonnollinen seuraus ja kuuluu vain avioliittoon. Avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet ovat Raamatun mukaan syntiä.

Homoseksuaalisen käyttäytymisen hyväksyminen osaksi käsitystä ihmisen seksuaalisuudesta on vastoin Raamatun opetusta. Raamatun teologisesti kielteinen suhtautuminen homoseksuaaliseen käyttäytymiseen ei ole myöskään kulttuurisidonnainen asia. Samaa sukupuolta olevien puolisoiden muodostamalle niin sanotulle ”sateenkaariperheen” mallille ei löydy perusteita ja hyväksyntää kristillisessä etiikassa. Seksuaaliseen tasa-arvoon vetoaminen, joka irrotetaan muusta eettisestä ihmis- ja arvokäsityksestä, ei riitä perusteeksi samaa sukupuolta olevien parisuhteen yhteiskunnalliselle ja juridiselle hyväksymiselle. Tästä johtuen ei ole myöskään oikein myöntää adoptio-oikeutta samaa sukupuolta oleville pareille ja sateenkaariperheissä eläville.

Terveen perhe-elämän sekä siihen liittyvien eettisten periaatteiden merkitys on ajankohtainen kasvatuksellinen haaste. Seurakunnissa ja perheissä on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota vanhempien myönteiseen läsnäoloon ja lasten kasvatusvastuuseen.

Suomen Helluntaikirkko on tietoinen siitä, että ihmisten elämäntilanteet ovat moninaisia eikä raamatullinen ihanne kristillisestä avioliitosta, perhe-elämästä ja kasvatuksesta aina käytännössä toteudu. Seurakunnan tehtävä onkin kristillisen etiikan näkökulmasta kaksijakoinen: toisaalta seurakunnan tulee opettaa ja ylläpitää raamatullisia periaatteita ja toisaalta sen tulee olla hoitava yhteisö, joka pystyy auttamaan ja tukemaan elämässään vaikeuksiin joutuneita. Tehtävämme ei ole tuomita tai moralisoida, vaan osoittaa kristillistä rakkautta kaikissa elämän kriiseissä eläviä lähimmäisiämme kohtaan.

Perhe- ja seksuaalietiikan erityiskysymyksiin vastaaminen on seurakunnille myös teologinen haaste, joka edellyttää perusteltua ja ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioon ottavaa Raamatun opetusta. Tähän liittyen Suomen Helluntaikirkko tulee perustamaan eettis-opillisen toimikunnan ja valmistelemaan huolella eettisiä ja teologisia kannanottoja, jotka julkaistaan myöhemmin.

Suomen Helluntaikirkko pitää tärkeänä, että maamme helluntaiseurakuntien opetus- ja kasvatustyössä korostuu Jumalan Sanan mukainen etiikka ja elämäntapa. Erityisesti seurakuntien työntekijöiden, vanhimpien ja muiden vastuunkantajien tulee omalla käyttäytymisellään osoittaa kristilliseen etiikkaan perustuvaa hyvää esimerkkiä. Jumalan tahdon mukainen elämä ja yhteiskunnallinen luottamus edellyttävät sitä.

Teologisia ja opillisia kannanottoja